[Sách] Little Pockets

100.000

[Sách] Little Pockets
Little Pockets sử dụng phương pháp sư phạm năm bước tương tự như khóa học Pockets, với các trò chơi, bài hát, bài hát và hoạt động riêng cho trẻ nhỏ để tạo nền tảng vững chắc cho việc học tiếng Anh thành công.
Thông tin sách:
– Số trang: 70
– Kích thước: A4