[Sách] 100 WORDS Kids Need to Read by 1st Grade

35.000

[Sách] 100 WORDS Kids Need to Read by 1st Grade

Mỗi sách bài tập củng cố 100 từ mà trẻ cần biết – và nó giúp bé thành thạo việc hiểu, đánh vần, viết và sử dụng từng từ. Bao gồm:
• Câu chuyện và câu điền vào chỗ trống
• Câu đố chữ, trò chơi và câu đố
• Câu chuyện trình bày các từ trong ngữ cảnh
• Hoạt động “Đoán Lời”
• Phân loại và phân loại các hoạt động
• Thực hành sử dụng các hình thức động từ bất quy tắc
Thông tin sách:
Số trang: 32
Kích thước: A4