Perfect Poem for Teaching Sight Words K-2

Dạy chữ nhìn có thể là thơ thuần túy! Những bài thơ làm hài lòng trẻ em này giúp trẻ em nhận ra và đọc các từ trong danh sách Dolch trong một bối cảnh vui tươi, hấp dẫn. Các bài học đồng hành sẵn sàng bao gồm các trò chơi dễ dàng và các hoạt động thực hành để dạy các từ nhìn là từ trái nghĩa và từ đồng nghĩa, tính từ và động từ, v.v. Tính năng văn bản vần điệu dự đoán hoàn hảo cho độc giả mới nổi!

BA MẸ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH CHO CON