Phonics Games Kids Cant Resist K-2

Cuốn sách gồm có Bảng chữ cái súp, Tìm kiếm phụ âm hộp ngũ cốc, Clown Slide Blends, Flip Flapjacks nguyên âm. . . . Trẻ em sẽ kêu gọi những trò chơi và hoạt động dễ dàng và không thể cưỡng lại này để dạy và củng cố nhận dạng bảng chữ cái, phụ âm, pha trộn, nguyên âm ngắn và dài, và nhiều hơn nữa! Các hoạt động có thể được sử dụng cho công việc độc lập, trong các trung tâm học tập hoặc với toàn bộ lớp học. Đóng gói với các mẫu sẵn sàng để sử dụng. Để sử dụng với Lớp K-2

BA MẸ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH CHO CON