[Sách] English Plus Starter

80.000

[Sách] English Plus Starter
Để ôn tập từ vựng và ngữ pháp cơ bản; mỗi đơn vị có hai phần từ vựng, hai hoặc nhiều bài trình bày ngữ pháp và hai phần nghe và đọc. Có thực hành của bốn kỹ năng. Mỗi đơn vị có cả một trang dành cho kỹ năng nói và toàn bộ trang dành cho kỹ năng viết
Tám phần Xem lại các câu đố và trò chơi cung cấp sửa đổi tất cả các ngôn ngữ được nghiên cứu cho đến thời điểm đó trong cuốn sách
Thông tin sách:
– Kích thước: A4
– Số trang: 110 / sách đen trắng