[Sách] Now I know My Numbers Learning Mats

120.000

[Sách] Now I know My Numbers Learning Mats

Hơn 50 tờ hoạt động hai mặt giúp trẻ em nhận biết, viết và đếm số từ 1 đến 30
Các kỹ năng bao gồm nhận dạng số, hình thành số, đếm, từ số, so sánh số lượng với số, so sánh các bộ, trình tự, cũng như các hướng dẫn sau đây.
Thông tin sách:
– Số trang: 115 trang
– Kích thước: A4